5-9-16 ના રોજ ફુલ પે મા આવતા વિધાસહાયક ને નીચે ના ડોકયુમેન્ટ તૈયાર રાખવા

1પ્રમાણપત્રો

ખાનગી અહેવાલ

ટી.પી.ઇ.ઓ. પ્રમાણપત્ર

દરખાસ્તનું પત્રક

પ્રમાણપત્ર 1

પ્રમાણપત્ર

મુખ્યશિક્ષક નું પ્રમાણપત્ર

વિદ્યાસહાયકને નિયમિત પગારધોરણમાં મૂકવા બાબતની અરજી

Standard