GUJARATI STD -8

11- VALAVI BA AAVI11- VALAVI BA AAVI12- NAVA VARSH NA SANKALPO12- NAVA VARSH NA SANKALPO13 – SHARUAAT KARIYE13 – SHARUAAT KARIYE14- SAKAR NO SHODHNAR14- SAKAR NO SHODHNAR15- AKHAND BHARAT NA SHILPI15- AKHAND BHARAT NA SHILPI16- SUDAMA DITHO KRUSHN DEV RE16- SUDAMA DITHO KRUSHN DEV RE17- SANSKAR NI SRIMANTAI17- SANSKAR NI SRIMANTAI18- DUHA-MUKTAK-HAIKU18- DUHA-MUKTAK-HAIKU19- SANDH NATHYO19- SANDH NATHYO20- BAHEN NO PATRA20- BAHEN NO PATRA21- KAMADE CHITRAYA ME21- KAMADE CHITRAYA ME22- KISSA TUCHAKA22- KISSA TUCHAKA

Standard